Toos_Loomanfonds_logo_header

Procedure

Een aanvraag moet middels het aanvraagformulier op deze site worden ingediend en bevat tenminste:

- de naam en het adres van de aanvrager;
- banknummer van de aanvrager
- een zo uitvoerig mogelijke omschrijving van de aanvraag;
- een begroting waarin het gevraagde bedrag inclusief BTW wordt gespecificeerd;
- een opgave van de instanties waar eveneens om ondersteuning is gevraagd;
- het bestuur kan zo nodig nadere inlichtingen inwinnen bij zowel de aanvrager als
bij andere instanties die bij de aanvraag zijn betrokken;
- Het bestuur kan een aanvraag zonder opgaaf van redenen afwijzen.

Indien de aanvrager niet weet welk bedrag reëel is om te vragen kan worden volstaan met een omschrijvingsverzoek met indicatie. Zo spoedig mogelijk nadat het bestuur heeft besloten over een aanvraag, wordt de belanghebbende hierover ingelicht. Er zijn tenminste 4 vergaderingen per jaar waarin het bestuur aanvragen beoordeelt. Deze vinden elk kalenderkwartaal plaats.

Het bestuur kan de toegezegde bijdragen intrekken indien blijkt dat misleidende informatie is verstrekt of het doel van de oorspronkelijke aanvraag niet is nagekomen. Indien bedragen al zijn uitbetaald, kan tot terugvordering worden overgegaan.

Daadwerkelijke uitbetaling vindt uitsluitend plaats door overschrijving op de rekening van de persoon, of organisatie waaraan de bijdrage aan is toegekend.

Het bestuur bepaalt of de bijdrage ineens dan wel in termijnen wordt uitbetaald.